Rita med Gimp/Gimp-skript-ISO-StörningsReduktion

Från Wikibooks
Figur 1

ISO störningsreduktion är ett skript skrivet till Gimp. Detta är en översatt version av originalet ISO Noise Reduction. Om detta ska användas så skall det klistras in i en helt vanlig textfil och sparas med filändelsen .SCM och placeras i katalogen ..\Program\GIMP-2.0\share\gimp\2.0\scripts eller C:\Documents and Settings\xxx\.gimp-2.2\scripts. När Gimp startas nästa gång så bör det finna en meny under Script-Fu som heter Wiki. När den körs syns fönstret enligt Figur 1.

Det finns tre olika brusreducerings metoder att välja på; RGB bruskanal, Luminance bruskanal och GIMP damm och repor. Figur 3 är resultatet av att RGB bruskanal har använts, vilket var den bästa metoden på denna bild, men behöver inte vara den bästa på andra bildtyper.Skript[redigera]

; ISO brusreducering, V2.1
;
; Martin Egger (martin.egger@gmx.net)
; (C) 2005, Bern, Switzerland
;
;
; Definera funktion
;
(define (script-fu-Wiki-ISONoiseReduction InImage InLayer InType InOpacity InRadius InFlatten)
;
; Spara historik			
;
	(gimp-image-undo-group-start InImage)
;
	(let*	(
		(NoiseLayer (car (gimp-layer-copy InLayer TRUE)))
		(TempLayer (car (gimp-layer-copy InLayer TRUE)))
		(InDelta (* InRadius 7 ))
		(RadiusRB (* InRadius 1.5))
		(DeltaRB (* InDelta 2))
		)
;
		(gimp-image-add-layer InImage NoiseLayer -1)
		(gimp-image-add-layer InImage TempLayer -1)
;
; Leta kanter, Mängd = 10, Warpmode = Smeta ut (1), Algoritm = Laplace (5)
;
		(plug-in-edge TRUE InImage TempLayer 10 1 5)
		(gimp-desaturate TempLayer)
		(gimp-invert TempLayer)
		(plug-in-gauss TRUE InImage TempLayer 10.0 10.0 0)
		(gimp-selection-all InImage)
		(gimp-edit-copy TempLayer)
		(gimp-image-remove-layer InImage TempLayer)
;
		(let*	(
			(NoiseLayerMask (car (gimp-layer-create-mask NoiseLayer ADD-SELECTION-MASK)))
			)
			(gimp-image-add-layer-mask InImage NoiseLayer NoiseLayerMask)
			(gimp-floating-sel-anchor (car (gimp-edit-paste NoiseLayerMask FALSE)))
			(gimp-selection-none InImage)
;
; Välj metod
;
			(cond
;
; Brus Skingra RGB kanaler, använd olika radie/delta för Röd/Blå and Grön
;
				((= InType 0) 
					(begin
						(gimp-image-set-component-active InImage RED-CHANNEL TRUE)
						(gimp-image-set-component-active InImage GREEN-CHANNEL FALSE)
						(gimp-image-set-component-active InImage BLUE-CHANNEL FALSE)
						(plug-in-sel-gauss TRUE InImage NoiseLayer RadiusRB DeltaRB)
;
						(gimp-image-set-component-active InImage RED-CHANNEL FALSE)
						(gimp-image-set-component-active InImage GREEN-CHANNEL TRUE)
						(plug-in-sel-gauss TRUE InImage NoiseLayer InRadius InDelta)
;			
						(gimp-image-set-component-active InImage GREEN-CHANNEL FALSE)
						(gimp-image-set-component-active InImage BLUE-CHANNEL TRUE)
						(plug-in-sel-gauss TRUE InImage NoiseLayer RadiusRB DeltaRB)
;	
						(gimp-image-set-component-active InImage RED-CHANNEL TRUE)
						(gimp-image-set-component-active InImage GREEN-CHANNEL TRUE)
					)
				)
;
; Brus Sprid
;
				((= InType 1)
					(begin
						(let*	(
							(OrigLayer (cadr (gimp-image-get-layers InImage)))
							(LABImage (car (plug-in-decompose TRUE InImage InLayer "LAB" TRUE)))
		  					(LABLayer (cadr (gimp-image-get-layers LABImage)))
		  					(LLayer (car (gimp-layer-copy InLayer TRUE)))
		  					)
;
		  					(gimp-image-add-layer InImage LLayer -1)
		  					(gimp-selection-all LABImage)
		  					(gimp-edit-copy (aref LABLayer 2))
		  					(gimp-floating-sel-anchor (car (gimp-edit-paste LLayer FALSE)))
		  					(plug-in-sel-gauss TRUE InImage LLayer RadiusRB DeltaRB)
		  					(gimp-selection-all InImage)
		  					(gimp-edit-copy LLayer)
		  					(gimp-image-remove-layer InImage LLayer)
		  					(gimp-floating-sel-anchor (car (gimp-edit-paste (aref LABLayer 2) FALSE)))
		  					(let*	(
		  						(CompImage (car (plug-in-drawable-compose TRUE LABImage (aref LABLayer 2) (aref LABLayer 1) (aref LABLayer 0) 0 "LAB")))
		  						(CompLayer (cadr (gimp-image-get-layers CompImage)))
		  						)
		  						(gimp-selection-all CompImage)
		  						(gimp-edit-copy (aref CompLayer 0))
		  						(gimp-floating-sel-anchor (car (gimp-edit-paste NoiseLayer FALSE)))
		  						(gimp-image-delete CompImage)
		  					)
		  					(gimp-image-delete LABImage)
						)
		  			)
				)
;
; GIMP damm och repor modul
;
				((= InType 2) (plug-in-despeckle TRUE InImage NoiseLayer InRadius 1 7 248))
			)
			(gimp-layer-set-opacity NoiseLayer InOpacity)
		)
;
; Platta till bild, om detta är valt
;
		(cond
			((= InFlatten TRUE) (gimp-image-merge-down InImage NoiseLayer CLIP-TO-IMAGE))
			((= InFlatten FALSE) (gimp-drawable-set-name NoiseLayer "Noisefree"))
		)
	)
;
; Avsluta arbetet
;
	(gimp-image-undo-group-end InImage)
	(gimp-displays-flush)
;
)
;
(script-fu-register 
	"script-fu-Wiki-ISONoiseReduction"
	"<Image>/Script-Fu/Wiki/ISO brusreducering"
	"Reduce sensor noise at high ISO values"
	"Martin Egger (martin.egger@gmx.net)"
	"2005, Martin Egger, Bern, Switzerland"
	"1.06.2005"
	"RGB* GRAY*"
	SF-IMAGE	"The Image"		0
	SF-DRAWABLE	"The Layer"		0
	SF-OPTION 	"Metod" 
			'( 
						"RGB bruskanal (snabbare)"
						"Luminance bruskanal (inte snabb)"
						"GIMP damm och repor"
			)
	SF-ADJUSTMENT	"Transparens"	'(70.0 1.0 100.0 1.0 0 2 0)
	SF-ADJUSTMENT	"Brus"	'(5 1.0 10.0 0.5 0 2 0)
	SF-TOGGLE	"Sammanfoga lager"	FALSE
)
;
Före (Figur 2)
Efter (Figur 3)
GNU head Detta arbete är fri programvara; du får vidaredistribuera det och/eller förändra det i enlighet med villkoren i GNU General Public License utgiven av Free Software Foundation; antingen version 2 av licensen, eller (om så önskas) valfri senare version. Detta arbete distribueras med förhoppning att det ska vara användbart, men utan NÅGON SOM HELST GARANTI; även utan garantier om SÄLJBARHET eller ANVÄNDBARHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL.
Se GNU General Public License för fler detaljer.


  Rita med Gimp
Innehåll - Rita med Gimp/Gimp från grunden - Dialoger och fönster - Insticksmoduler - Filter - Script-Fu
Rita bilder - Glaskula med text - Text i guld