Hoppa till innehållet

InQuery

Från Wikibooks

Visar en meddelanderuta med valbar text på knapparna och ett textfält som användaren anmodas att skriva i.


Denna funktion finns inte färdig i Delphi, utan är men modifierad variant av InputQuery.

InQuery källkod[redigera]

function InQuery(const ACaption, APrompt: string;
 var Value: string; btnOK, btnCancel: String): Boolean;
  function GetAveCharSize(Canvas: TCanvas): TPoint;
  var
   I: Integer;
   Buffer: array[0..51] of Char;
  begin
   for I := 0 to 25 do Buffer[I] := Chr(I + Ord('A'));
   for I := 0 to 25 do Buffer[I + 26] := Chr(I + Ord('a'));
   GetTextExtentPoint(Canvas.Handle, Buffer, 52, TSize(Result));
   Result.X := Result.X div 52;
  end;
var
 AForm: TForm;
 Prompt: TLabel;
 Edit: TEdit;
 DialogUnits: TPoint;
 ButtonTop, ButtonWidth, ButtonHeight: Integer;
begin
 Result := False;
 AForm := TForm.Create(Application);
 with AForm do
  try
   Canvas.Font := Font;
   DialogUnits := GetAveCharSize(Canvas);
   BorderStyle := bsDialog;
   Caption := ACaption;
   ClientWidth := MulDiv(180, DialogUnits.X, 4);
   Position := poScreenCenter;
   Prompt := TLabel.Create(AForm);
   with Prompt do
   begin
    Parent := AForm;
    Caption := APrompt;
    Left := MulDiv(8, DialogUnits.X, 4);
    Top := MulDiv(8, DialogUnits.Y, 8);
    Constraints.MaxWidth := MulDiv(164, DialogUnits.X, 4);
    WordWrap := True;
   end;
   Edit := TEdit.Create(AForm);
   with Edit do
   begin
    Parent := AForm;
    Left := Prompt.Left;
    Top := Prompt.Top + Prompt.Height + 5;
    Width := MulDiv(164, DialogUnits.X, 4);
    MaxLength := 255;
    Text := Value;
    SelectAll;
   end;
   ButtonTop := Edit.Top + Edit.Height + 15;
   ButtonWidth := MulDiv(50, DialogUnits.X, 4);
   ButtonHeight := MulDiv(14, DialogUnits.Y, 8);
   with TButton.Create(AForm) do
   begin
    Parent := AForm;
    Caption := btnOk;
    ModalResult := mrOk;
    Default := True;
    SetBounds(MulDiv(38, DialogUnits.X, 4), ButtonTop, ButtonWidth,
     ButtonHeight);
   end;
   with TButton.Create(AForm) do
   begin
    Parent := AForm;
    Caption := btnCancel;
    ModalResult := mrCancel;
    Cancel := True;
    SetBounds(MulDiv(92, DialogUnits.X, 4), Edit.Top + Edit.Height + 15,
     ButtonWidth, ButtonHeight);
    AForm.ClientHeight := Top + Height + 13;
   end;
   if ShowModal = mrOk then
   begin
    Value := Edit.Text;
    Result := True;
   end;
  finally
   AForm.Free;
  end;
end;

Exempel[redigera]

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 S: string;
begin
 S := 'Sven';
 If InQuery('Hallå!','Är detta ditt namn?',S,'Ja','Nej') then
  ShowMessage('Hej '+S+'!')
 else
  ShowMessage('Ursäkta, mitt misstag!');
end;