Historia 1a1/Introduktion

Från Wikibooks

Vem är du?[redigera]

Det är egentligen en enkel fråga att besvara. Du är en elev som går på ett yrkesförberedande gymnasieprogram. Men har du någon gång frågat dig hur du hamnade just här? Vilka händelser i historien som fick dig och din familj att hamna på just den här platsen på jorden? Det är möjligt att du inte får svar på den frågan under kursen, men svaret finns därute om du bara bryr dig om att söka det.

Vad skall du egentligen lära dig under kursen?[redigera]

I kursen 1a1 skriver skolverket att du framförallt skall lära dig:

 • Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv.
 • Förmågan att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.
 • Förmågan att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer.
 • Förmågan att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika sammanhang och under olika tidsperioder.


Kursen Historia 1a1, (50 poäng), kurskod: HISHIS01a1, bygger på de kunskaper du redan fått i grundkolan eller på motsvarande vis. Kursen har en påyggnadskurs, historia 1a2, (50 poäng). Har du gått den kan du även läsa "Historia 2a" och efter det "Historia 3". Betyg i kursen kan inte ingå i din examen tillsammans med betyg i kursen historia 1b. Du läser endera 1a1 + ev. 1a2 eller 1b (100 poäng) om den ges på din skola.


Du skall lära dig vad en epok är. De epoker du främst skall lära dig mer om är:

 • Förhistorisk tid/forntid (1-3, stenålder, bronsålder och järnålder. Innan det fanns något nedskrivet.)
 • Antiken (7, Grekland, Hellenismen och Rom. Ca. 500 f.vt. till år 400.)
 • Medeltiden (4, Västeuropa ca år 400 till 1400 talet. För oss ingår vikingatiden i andra länders medeltid.)
 • Renässansen (5, 1400-1600 tal, vår Vasatid.)
 • Upplysningstiden (6, 1600-1800 tal, vår Stormaktstid, Frihetstid och början på den Gustavianska tiden.)
 • Industriella revolutionen (8-9, 1800-tal till nutid, vår Gustavianska och Oscarianska tid.)

Du har läst allt det här tidigare. Bakom varje epok står en siffra som motsvarar den klass du förmodligen gick i när du läste om just den epoken i grundskolan.


Du skall lära dig att "problematisera" delar av historien. T.ex. varför vi börjar prata om vikingatid i Sverige från 1800-talets början medan ingen ens visste vad en "vikingatid" var innan. Eller jämföra med något annat lands tidsindelning. Varför har vi t.ex. vikingatid i Norden medan den epoken saknas i sydamerikanska länder? Varför ratar man om "förcolumbiansk" tid där och inte i Norden?


Du skall lära dig mer om industriella revolutionen och hur den fortsatte med en industrialiseringsprocess i hela västvärlden som sedan fortsatt i övriga världsdelar fram till nutid.


Du skall lära dig viktiga globala förändringsprocesser och händelser med betydelse för historien:

 • Migration - Hur folk flyttat runt i världen förr.
 • Fredssträvanden - Alla vill inte ha krig. De flesta vill faktiskt ha fred.
 • Resursfördelning och ökat välstånd - Om man snedfördelar jordens resurser blir de som tar mest de rikaste och mest välmående.
 • Internationellt samarbete - Det är inte bara i nutid det funnits samarbeten över landsgränserna, även om t.ex. FN, NATO och EU inte fanns förrän efter andra världskriget.
 • Mänskliga rättigheter - De kom med FN, men tankarna som de mänskliga rättigheterna grundar sig på har funnits i tusentals år.
 • Jämställdhet - Det är något som man kämpat för. Även om kampen är gammal är det en kamp som gett frukt först i nutid.
 • Kolonialism - Att ta ett land, något vi tycker låter märkligt i nutid.
 • Diktaturer - De finns än idag men de blir färre och färre. Förr fanns inget annat.
 • folkmord och konflikter - Folkmord har skett med jämna mellanrum, ofta har det drabbat judarna,.


Du skall titta närmare på historiskt källmaterial speglar människors roll i politiska konflikter. Allt från målningar och fotografier till brev och tidningsartiklar.


Du skall lära dig hur du tolkar och hur du använder olika slags källmaterial.


Du skall lära dig hur individer och grupper använt historia i samband med aktuella konflikter och samarbetssträvanden.


Du skal lära dig att du kan betrakta historien i olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.


Du skall lära dig mer om kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation.


Låter det mycket? Oroa dig inte, du har 50 timmar på dig att gå igenom alltihop. Är du nyfiken har du Skolverkets originaldokument här: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/his