Distansundervisning nu/Tips om distanshandledning för vårdnadshavare och familjemedlemmar

Från Wikibooks
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Som vårdnadshavare känner du bäst till hurdant ditt barn är som elev, och vilket slags stöd och vilken slags handledning barnet behöver. Skolan har ansvar för undervisningen, men som vårdnadshavare har du rollen att stödja och uppmuntra och hjälpa till att skapa dagliga rutiner. Bekanta dig tillsammans med eleven med de anvisningar som kommer från skolan och hjälp honom eller henne att följa dem och stöd arbetsutförandet vid behov. Om det inte finns lämpliga apparater hemma, lönar det sig att be om hjälp från skolan. Det viktigaste är att hjälpa eleven att hitta rutiner i vardagen och att anpassa de egna studierna, sovandet, måltiderna, utomhusvistelserna och fritiden så att vardagen förlöper bra och alla parter mår bra. Visa också att du anser att skolarbetet är viktigt och att du värdesätter det. Distansstudierna är skolgång även om man studerar hemma. Om alla familjemedlemmar är hemma ska dagen rytmiseras så att alla har möjlighet att koncentrera sig på sina egna göranden, och att det blir tid över också för trevlig samvaro.

Distansstudierna är utmanande och kräver förmåga till självstyrning även av vuxna. Du ska alltså ha överseenden och vara tålmodig mot eleven. Lita på eleven och ställ inte alltför stora utmaningar på honom eller henne. Genom mild uppmuntran kan du få honom eller henne att inspireras att lära sig något nytt också i den här situationen. Det är särskilt viktigt att hålla upp en glädje och positivitet över lärandet i den utmanande situationen. Skulle ni i slutet av varje dag kunna diskutera vilken uppgift eller sak som var särskilt trevlig under distanskoldagen?

Om skolans genomförande av distansundervisningen tillåter det kan ni ge skoldagen rytm enligt situationen. Ett läroämne som kräver särskild koncentration lönar det sig att sätta tid på under förmiddagen då man är piggast. Det lönar sig att lätta på skoldagarna med undervisningspass i konst- och färdighetsämnen. Vid behov kan man också byta undervisningspass mellan olika läroämnen om studierna går trögt.

Om det uppstår utmaningar i studierna, man inte förstår en uppgift eller studierna annars upplevs vara svåra, ska ni ta kontakt med läraren så fort som möjligt. Tillsammans kan ni fundera ut lösningar. Skolan har också speciallärare som kan hjälpa i utmanande situationer. Lämna inte ensamma med utmaningarna.