Hoppa till innehållet

Språkkurser/Spanska/Nybörjare/Lektion 1

Från Wikibooks

Spanskan är ett språk som är uppbyggd på ett sätt där korrekt böjning är mycket viktig. Därför är det viktigt att du går igenom introduktionssidan, innan du börjar med lektionerna.

Lektion 1

¡Hola! ¿Qué tal?

[redigera]
Spanish Flag
Spanish Flag
Presentarse
Att presentera sig
Informell konversation
Formell konversation
María: ¡Hola! ¿Qué tal? María: Buenos días. ¿Es usted de Chile?
Alejandro: Muy bien, gracias. ¿Y tú? Alejandro: No, no soy de Chile. Soy de España, pero vivo en Suecia.
María: Bastante bien. ¿Eres de Chile? María: ¿Ah sí? ¿Dónde está Suecia?
Alejandro: No, no soy de Chile. Soy de España, pero vivo en Suecia. Alejandro: Suecia está en Europa.
María: ¿Ah sí? ¿Dónde está Suecia? María: Ah, claro. ¿Cómo se llama usted?
Alejandro: Suecia está en Europa. Alejandro: Me llamo Alejandro. Encantado.
María: Ah, claro. ¿Cómo te llamas? María: Mucho gusto.
Alejandro Me llamo Alejandro.
Översättning till svenska
María: Hej! Hur är det? María: Goddag. Är Ni från Chile?
Alejandro: Mycket bra, tack. Och själv? Alejandro: Nej, jag är inte från Chile. Jag är från Spanien, men jag bor i Sverige.
María: Ganska bra. Är du från Chile? María: Jaså? Var ligger Sverige?
Alejandro: Nej, jag är inte från Chile. Jag är från Spanien, men jag bor i Sverige. Alejandro: Sverige ligger i Europa.
María: Jaså? Var ligger Sverige? María: Aha, naturligtvis. Vad heter Ni?
Alejandro: Sverige ligger i Europa. Alejandro: Jag heter Alejandro. Trevligt att träffas.
María: Aha, naturligtvis. Vad heter du? María: Angenämnt.
Alejandro Jag heter Alejandro.

Vocabulario y frases (Ordlista och fraser)

[redigera]
Spanish Flag
Spanish Flag
El Vocabulario
Grundord och meningar
hola ['ola]

hej

¿qué tal? [k'e t'al]

hur är det?/hur mår du? (informellt)

muy [muj]

mycket

bien [bjen]

bra

gracias [gr'aθjas]

tack

y [i]

och

[tu]

du

bastante [βast'ante]

ganska

eres ['eɾes]

du är

de [de]

från

Chile [tʃ'ile]

Chile

no [no]

nej (avskiljs med komma) / inte (framför verbet)

España [espaɲa]

Spanien

pero [p'eɾo]

men (konj.)

vivo [β'iƀo]

jag bor

en [en]

i, på

Suecia [sw'eθja]

Sverige

ah sí ['a s'i]

jaha, jaså

[si]

ja

¿Dónde? [d'onde]

var?

está [est'a]

(det) ligger, (det) befinner sig

Europa [ewr'opa]

Europa

ah [a]

aha

claro [kl'aro]

naturligtvis

¿cómo te llamas? [k'omo t'e λ'amas]

Vad heter du? (eg. hur kallar du dig?) (informellt)

me llamo [m'e λ'amo]

Jag heter (eg. Jag kallar mig {för})

buenos días [βw'enos d'ias]

goddag

usted [usteð]

Ni (sing.)

es [es]

(Ni) är (sing.)

¿cómo se llama usted? [k'omo s'e λ'ama usteð]

Vad heter Ni? (eg. hur kallar Ni Er?) (formellt)

encantado [enkant'aðo]

angenämnt (säger en man)

encantada [enkant'aða]

angenämnt (säger en kvinna)

mucho gusto [m'utʃo γ'usto]

angenämnt

mucho [m'utʃo]

mycket

Grammatik

[redigera]

¡Hola! ¿Qué tal? — Hej! Hur är läget?

[redigera]

Utrop öppnas genom att sätta ut ett upp-och-nedvänd utropstecken (¡) och utropet avslutas genom ett vanligt utropstecken (!). Frågor öppnas genom att sätta ut ett upp-och-nedvänd frågetecken (¿) och frågan avslutas genom ett vanligt frågetecken (?).


No, no soy chileno. — Nej, jag är inte chilenare.

No betyder både nej och inte. No (inte) placeras direkt framför verbformen för att göra verbet nekande. No (nej) placeras ensamt, eller avskiljs med komma, punkt, utropstecken eller frågetecken.

Observera att no (inte) alltid sätts ut före verbet, och inte som i svenskan efter verbet.

No soy de España.   — Jag är inte från Spanien.
No vivo en España.   — Jag bor inte i Spanien.
Usted no es de España. — Ni (sing.) är inte från Spanien.

Verb

[redigera]

Spanskan böjer verben efter person, därför hoppar man ofta över det personliga pronomenet. Nästan alla verbformer i första person singular slutar på -o.

No vivo en España — Jag bor inte i Spanien.

No hablo español ([n'o 'aƀlo espaɲ'ol])— Jag talar inte spanska.

Verbformer från lektionstexten:

soy  — jag är
[s'oj]
eres — du är
['eɾes]
es  — han/hon/Ni/den/det är
['es]
me llamo  — jag heter
[m'e λ'amo]
te llamas — du heter
[t'e λ'amas]
se llama  — han/hon/Ni/den/det heter
[s'e λ'ama]

Observera att me llamo och llamo inte har samma betydelse!

me llamo — det betyder "jag heter" (eg. jag kallar mig (för))

llamo — det betyder "jag (till)kallar", "Jag benämner", "jag ropar på (någon)", "jag ringer (upp)", o.s.v.

Me llamo kommer från verbet llamarse [λam'aɾse] (att heta) och är ett reflexivt verb. Llamo kommer från verbet llamar [λam'aɾ] och är ett vanlig verb som betyder bl.a. att ringa. Du kommer att lära dig det lite mer om de reflexiva verben lite senare i kursen.


Hälsningsfraser och frågeord

[redigera]
buenos días  — goddag (före lunch)
[βw'enos d'ias]

buenas tardes — goddag, godmiddag (efter lunch)
[βw'enas t'aɾðes]

buenas noches — godkväll, godnatt
[βw'enas n'otʃes]

hola      — hej
['ola]

adiós     — adjö
[aði'os]
¿qué?     — vad?, vilken?, vilket?, vilka?
[ke]

¿cómo?     — hur?
[k'omo]

¿dónde?    — var?
[d'onde]

¿de dónde?   — varifrån?
[d'e d'onde]

Observera att alla frågor har accent.

Många nybörjare blandar ofta ihopp "dónde" och "de dónde", därför är det viktigt att man lär sig använda rätt form.

¿Dónde está Suecia? — Var ligger Sverige?

¿De dónde eres? — Varifrån är du?

Dónde betyder "var" och vi lärde oss att de betyder "från", därför kan man tolka att de dónde betyder ordagrant "från var", och på korrekt svenska "varifrån".

Summering av lektionen

[redigera]

Du har lärt dig att säga vad någon eller något heter och tilltala samt fråga formellt och informellt om vad en person heter.

Me llamo ...     — Jag heter ...
Te llamas ...    — Du heter ...
Se llama ...     — Han/hon/det heter ...
Usted se llama ...  — Ni (sing.) heter ...
son llaman...      — de heter
¿Me llamo ...?    — Heter jag ...?
¿Te llamas ...?   — Heter du ...?
¿Se llama ...?    — Heter han/hon/det ...?
¿Usted se llama ...? — Heter Ni (sing.) ...?

Du har lärt dig att ställa enkla formella samt informella frågor och besvara fårgorna.

¿Dónde está ...?   — Var ligger ... (det)? / Var befinner sig ... (det)?
Está ...       — (det) ligger ... / (det) befinner sig ...

¿De dónde soy?    — Varifrån är jag?
Soy de ...      — Jag är från ...

¿De dónde eres?   — Varifrån är du?
Eres de ...     — Du är från ...

¿De dónde es?    — Varifrån är han/hon/det?
Es de ...      — Han/hon/det är från ...

¿De dónde es usted? — Varifrån är Ni?
Usted es de ...   — Ni (sing.) är från ...

¿Soy de ...?    — Är jag från ...?
¿Eres de ...?    — Är du från ...?
¿Es de ...?     — Är han/hon/det från ...?
¿Usted es de ...?  — Är Ni (sing.) från ...?

o.s.v.

Du har lärt dig att bygga upp korta meningar och negationer.

Suecia está en África.         — Sverige ligger i Afrika.
No, no está en África. Está en Europa. — Nej, det ligger inte i Afrika. Det ligger i Europa.
Vivo en Suecia.    — Jag bor i Sverige.
No vivo en Chile.   — Jag bor inte i Chile.

No, no soy de ...   — Nej, jag är inte från ...
No, no eres de ...   — Nej, du är inte från ...
No, no es de ...    — Nej, han/hon/det är inte från ...
No, usted no es de ... — Nej, Ni (sing.) är inte från ...

No me llamo ...    — Jag heter inte ...
No te llamas ...   — Du heter inte ...
No se llama ...    — Han/hon/det heter inte ...
Usted no se llama ... — Ni (sing.) heter inte ...

Observera att no se llama också kan syfta till "Ni" utan att pronomenet usted finns med. Men oftast sätter man ut den som artighetsuttryck.

Spanskan är ett flexibelt språk och man kan därför vända på orden i meningarna. Ex:

¿Usted se llama Eva? — Heter Ni Eva?
¿Se llama usted Eva? — Heter Ni Eva?
¿Eva se llama usted? — Heter Ni Eva?
¿Eva usted se llama? — Heter Ni Eva?

Se llama Eva. — Hon heter Eva.
Eva se llama. - Hon heter Eva.

Observera dock att no (inte) aldrig kan stå efter verbet, så som i svenskan. Det måste alltid stå före verbet! Sedan splittrar man inte på reflexiva verb, i det här fallet se llama', utan den måste alltid stå tillsammans.