Naturkunskap 2

Från Wikibooks

Under följande rubriker från kursens centrala innehåll kan vi börja dela material och övningar.

Tema 1: Vetenskapligt perspektiv[redigera]

 • Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritisk pröva ovetenskapligt grundade påståenden.
 • Naturvetenskapens betydelse för mänsklighetens kultur och världsbild. Upptäckter och framsteg inom till exempel medicin, energi och materialutveckling ur historiska, nutida och framtida perspektiv.

1.1 Du känner till hur vetenskap växer fram och bakgrunden till naturvetenskaplig idéhistoria.
1.2 Du kan beskriva ett vetenskapligt arbetssätt och kan skilja vetenskap från pseudovetenskap.
1.3 Du kan använda en modell för ett vetenskapligt arbetssätt och beskriva hur experiment planeras, tolkas och redovisas.

 • Arbetsuppgift T1: Granska tidig naturvetenskaplig forskning utifrån modellen för ett vetenskapligt arbetssätt

Tema 2: Vår plats i universum[redigera]

 • Universums utveckling som förklaring till materians uppkomst och jordens sammansättning.

2.1 Du kan utifrån ett idéhistoriskt perspektiv på människans kunskap redogöra för uppbyggnaden av universum och solsystemet.
2.2 Du kan beskriva hur universum och himlakroppar utvecklats samt känner till det kosmiska kretsloppet.

Tema 3: Människan och kemin[redigera]

 • Organiska och oorganiska ämnen i vardag och samhälle. Industriella processer, teknikutveckling och miljöperspektiv som rör framställning av moderna material, livsmedel och andra produkter.

3.1 Du känner till begrepp som grundämne, kemiskförening och atommodellens utveckling.
3.2 Du känner till det periodiska systemet och vilken information detta innehåller om olika grundämnen.
3.3 Du känner till begrepp som isotop, exciterad, blandning, kemisk förening, jon, salt, molekyl, syra, bas, neutralisation och pH. Du ska dessutom veta varför olika ämnen reagerar med varandra.
3.4 Du har inblick i luftens och jordskorpans innehåll samt vattnets egenskaper.
3.5 Du kan ge exempel på miljöpåverkan och användning av naturresurser kopplat till hållbar utveckling.

 • Laboration T3: Salterslöslighet och egenskaper (eller bygga ett eget batteri)

Tema 4: Kol och kolföreningar[redigera]

 • Materians uppbyggnad, ämnens egenskaper, växelverkan, kretslopp och oförstörbarhet. Samband och skillnader mellan energi och materia.

4.1 Du känner till olika ämnen som består av enbart kol och användningsområden för dessa.
4.2 Du kan beskriva kolväten, alkoholer, organiska syror, estrar, lipider, kolhydrater och proteiner som exempel på kolföreningar (organiska ämnesgrupper).
4.3 Du kan koppla diskussioner om kolföreningar till bl.a. människors behov och miljöpåverkan.
4.4 Du kan redogöra för kolets kretslopp och energiflöden där kolföreningar ingår.

 • Laboration: Kolväten och kemiska reaktioner

Tema 5: Evolution[redigera]

 • Evolutionens mekanismer och organismers utveckling. Hur livets villkor och ekologi kan studeras på olika nivåer.

5.1 Du känner till begrepp som naturligt urval, DNA, RNA, gen, protein, celldelning, genetisk variation och mutation samt kunna använda dessa i beskrivningar i evolutionen.
5.2 Du kan beskriva exempel genom selektion genom anpassning till miljön, samevolution och könsurval.
5.3 Du känner till hur artbildning kan ske samt bevis för makroevolutionen.
5.4 Du känner till hypoteser om livets uppkomst samt kunna beskriva livets utveckling och samverkan med miljön från urtid till nutid. Dessutom känner du till vår kunskap om människans utveckling.

 • Arbetsuppgift T5: Naturvetenskaplig undersökning

Tema 6: Cellen i funktion[redigera]

 • Människokroppens organ och organsystem, deras uppbyggnad, funktion, evolutionära utveckling och växelverkan med omgivningen.

6.1 Du ska ha grundläggande kunskaper om cellers byggnad och storlek.
6.2 Du känner till hur ämnen kan transporteras passivt och aktivt genom ett cellmembran samt vara bekant med begreppen diffusion och osmos.
6.3 Du känner till hur celldelningar kontrolleras i t.ex. människokroppen samt ha kunskap om godartade och elakartade tumörer.

 • Arbetsuppgift T6: Debatt om botemedel för Cancer, A. Dagsläget (cellgifter, strålbehandling) B. Alternativa läkemedel (antioxidanter och grönt te)

Tema7: Kroppen i funktion[redigera]

 • Människokroppens organ och organsystem, deras uppbyggnad, funktion, evolutionära utveckling och växelverkan med omgivningen.

7.1 Du känner till hur människans organ och organsystem är byggda och fungerar samt hur de samverkar så att kroppen fungerar som en helhet.
7.2 Du har kunskap om kroppens växelverkan med omgivningen, t.ex. angående ämnesutbytet med omgivningen och försvaret mot smittämnen.
7.3 Du kan jämföra organ och organsystem hos olika djur inklusive människan samt har ett evolutionärt perspektiv på kroppens byggnad och livsprocesser.

 • Arbetsuppgift T7: Diskutera frågan om en pandemi kan utrota människan på jorden

Tema 8: Forskning och konsekvens[redigera]

 • Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att pröva naturvetenskapligt och hur man går till väga för att ställa företeelser i omvärlden under prövning.
 • Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar och experiment samt etiska förhållningssätt och estetiska upplevelser kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.

8.1 Du kan diskutera exempel på naturvetenskaplig forskning och koppla denna till positiva och negativa konsekvenser för enskilda individer, samhället och miljön.