Kursutvärdering

Från Wikibooks

Efter en genomförd kurs är det lämpligt att låta kursdeltagarna utvärdera densamma. Det kan göras med en kursutvärdering.

Frågeställning[redigera]

För att kursdeltagarna lätt ska förstå frågeställningen i utvärderingen är det lämpligt att frågorna utformas som påståenden, där deltagarna anger på en skala från "instämmer inte alls" till "instämmer helt" hur de ställer sig.

Vad bör utvärderas?[redigera]

Arbetssätt, innehåll, material, lärare och utbyte är kategorier som bör utvärderas.

Arbetssätt och studiesociala förhållanden[redigera]

Exempel på påståenden[redigera]

 • Fördelningen mellan de olika arbetssätten (teori, praktik, grupparbete, redovisning) var väl avvägt.
 • Det var tillräckligt många, tillräckligt långa och väl placerade pauser i arbetet.
 • Kamratskapen i gruppen har varit god.

Exempel på frågor[redigera]

 • Hur kan kursen förändras för att underlätta för kursdeltagarna att tillgodogöra sig innehållet?


Innehåll[redigera]

Exempel på påståenden[redigera]

 • Kursen var väl struktrurerad.
 • Kursens innehåll var relevant i förhållande till kursens syfte. (Specificera gärna kursens syfte i frågeställnignen)

Exempel på frågor[redigera]

 • Saknades något i kursen? Bör något läggas till?
 • Vilka moment var bäst under utbildningen? Varför?
 • Vilka moment kan förbättras? Hur?


Material[redigera]

Exempel på påståenden[redigera]

 • Kursmaterialet har bidragit till mina kunskaper.
 • Kursmaterialet har använts på bästa sätt under kursen.

Exempel på frågor[redigera]

 • Hur kan kursmaterialet förbättras?


Lärare[redigera]

Exempel på påståenden[redigera]

 • Läraren har varit pedagogisk och strukturerad i sina framställningar.
 • Läraren har hållit tidsramar och hållt fokus på kursinnehållet som uppställts av kursplanen.
 • Läraren har engagerat sig för att studenterna på bästa sätt ska kunna tillvarata kursinnehållet och uppnå kursens syfte.

Exempel på frågor[redigera]

 • Övrigt som jag vill göra läraren uppmärksamma på.


Utbyte[redigera]

Exempel på påståenden[redigera]

 • Jag hade tillräckliga förkunskaper för att kunna tillgodogöra mig kursens innehåll.
 • Mina förväntningar på kursen har uppfyllts.
 • Mitt allmänna omdöme om kursen är gott.

Att tänka på vid utvärderingen[redigera]

För att säkerställa kvalitén på kursdeltagarnas svar bör ej läraren ansvara för utvärderingen. Varken vid genomförandet eller vid sammanställningen.

Halvtidsutvärdering[redigera]

Kursutvärderaren kan genomföra en (muntlig?) halvtidsutvärdering där denne efter samtal med studenterna rådgör med läraren vad denne kan förändra för att förbättra resterade delen av kursen.

Uppföljning[redigera]

Efter att kursledaren/läraren tagit del av genomförd kursutvärdering bör denne snarast presentera förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.